Tiếng ViệtVN

DỰ ÁN HUYỆN TRI TÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN TRI TÔN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Tà Đảnh) Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường tiểu học A Tà Đảnh (điểm chính mới)) Thiết bị dạy học

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường THCS Tà Đảnh) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối hành chính quản trị + phục vụ học tập (xã Lương Phi – H. Tri Tôn) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối hành chính quản trị + phục vụ học tập (Trường THCS Lương Phi) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối 12 phòng học + 06 phòng học bộ môn; thiết bị Thư viện + các phòng chức năng còn lại (Trường THCS Lương An Trà)

- Thiết bị các phòng học, Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

Chia sẻ:
Liên hệ

DỰ ÁN HUYỆN TRI TÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN TRI TÔN

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (THCS Tà Đảnh) Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường tiểu học A Tà Đảnh (điểm chính mới)) Thiết bị dạy học

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Trường THCS Tà Đảnh) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối hành chính quản trị + phục vụ học tập (xã Lương Phi – H. Tri Tôn) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối hành chính quản trị + phục vụ học tập (Trường THCS Lương Phi) Thiết bị các phòng bộ môn

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị Khối 12 phòng học + 06 phòng học bộ môn; thiết bị Thư viện + các phòng chức năng còn lại (Trường THCS Lương An Trà)

- Thiết bị các phòng học, Thiết bị các phòng học, thiết bị phòng lý – hóa - sinh

Chia sẻ:
Liên hệ
Ý kiến bạn đọc